Ochrana osobních údajů

Společnost D&O Consulting, s.r.o., se sídlem na adrese Hollarovo nám. 2588/1, 130 00
Praha 3, IČO: 03985920, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240792
("my" nebo "správce"), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových
stránek www.doconsulting.cz ("webové stránky") informuje o níže popsaném
zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí.

V textu níže se dozvíte:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně oblasti zpracování osobních údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese doinfo@doconsulting.cz.

Zpracování osobních údajů osob mladších 18 let

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let. Osobní údaje osob
mladších 18 let nezpracováváme.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení (povinný údaj)
 • e-mailová adresa (povinný údaj)
 • telefonní kontakt (povinný údaj)
 • datum narození (povinný údaj)
 • osobní údaje o Vašich specifikách v rámci "spektra" (nepovinný údaj)

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro účely zpracování je nezbytné, a jejich
neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí našich služeb.

Bezpečnost webových stránek

Za účelem zajištění bezpečnosti webových stránek a ochrany uživatelů podléhá
zveřejňování fotografie a patrona k daným projektům předchozímu schválení
ze strany správce. U osob mladších 18 let schválení zveřejnění podléhá
předchozímu souhlasu zákonného zástupce nezletilé osoby.

Tyto osobní údaje zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to zejména za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů uživatelů webových stránek a zájmů
našich.

Databáze žadatelů a obchodní sdělení

Udělíte-li nám k tomu Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje poskytovat třetím stranám, a to za účelem poskytnutí Vám odpovídající pracovní nabídky a zařazení do pracovní činnosti.

Udělení souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis a nemá vliv na poskytování dalších služeb webových stránek. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a
přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž přistupujete
na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Na webových stránkách používáme tzv. relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají informace do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost
webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití cookies,
některé funkce webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Dále za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na webových
stránkách.

Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs..

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím
našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely
uvedené výše, máte možnost:

zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp.
zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo můžete svůj souhlas i
bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu doinfo@doconsulting.cz.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu
zpracování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim klientům, aby pro nás provedli jejich
zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní společnosti,
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby
 • zpracovatelům, kteří jsou našimi obchodními partnery.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující
práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže přiblížena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o
jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese doinfo@doconsulting.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými
účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme
zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést
námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování
Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného
profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první
poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou
úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a
to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu,
který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o
zpracování, které provádíme automatizovaně.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.